This is custom heading element

Vedtægter for Fraugde Beboerforening

§ 1
Foreningens formål er at samle Fraugdes beboere til varetagelse af fælles interesser.

§ 2
Foreningen er upolitisk og kan med generalforsamlingens tilslutning uden ændringer i nærværende vedtægter tilsluttes en eventuel sammenslutning af grundejerforeninger, ligesom foreningen efter bestyrelsens bestemmelse med generalforsamlingens tilslutning, kan tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger. Som medlemmer kan optages beboere i Fraugde. Flytter et medlem fra Fraugde, bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue.

§ 3
Medlemskabet er først effektivt, når kontingentet er betalt.
Kontingentet fastsættes af foreningens bestyrelse for det kommende år. Kontingentet opkræves een gang årligt. Restancer med bidrag til foreningen ud over een måned medfører at det pågældende medlem slettes, indtil restancen og eventuelt i forbindelse med opkrævning af påløbne renter og omkostninger behørigt er indbetalt.

§ 4
For dispositioner, foretaget af bestyrelsen indenfor den bestyrelse ved nærværende vedtægter givne bemyndigelse efter generalforsamlingsbeslutning, hæfter medlemmerne med lige store andel.

§ 5
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Der afgår skiftevis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer, men genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er berettiget til under ansvar over for generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp, hvor dette skønnes nødvendigt.
Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan spørgsmålet om eventuelt honorar afgøres på den årlige generalforsamling.
Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af foreningsmedlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem.

§ 6
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private.
Denne råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.
Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med et af bestyrelsens medlemmer.

§ 7
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst eet bestyrelsesmedlem forlanger det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede. Formanden leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.
Såfremt eet bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt supplere sig.

§ 8
Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden anerkendte udgifter. Anerkendelserne skal foreligge skriftligt. Kassereren fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsprotokol. Kassereren underskriver alle kvitteringer, og kassebeholdningen skal henstå på konto i bank eller sparekasse. Kassereren kan alene disponere over en driftskonto, der kan bruges til betaling af forefaldende regninger. Foreningens øvrige indestående placeres på en særskilt konto hvor formand, næstformand og kasserer har fuldmagt to-i-forening
Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige kr. 2000,-
Foreningens regnskabsår er fra l. januar til 31. december. Årsregnskabet afleveres af kassereren til formanden inden 15. januar. Formanden videreekspederer regnskabet til de af generalforsamlingen valgte revisorer, der har 14 dage til regnskabets gennemgang og tilbagelevering til formanden med eventuelle bemærkninger.

§ 9
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Medlemmerne skal indkaldes til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel ved annoncering i den lokale avis og/eller omdeling til alle husstande i Fraugde.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent der vælges af forsamlingen.

§ 10
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som til den ordinære generalforsamling med angivelse af de til forhandling fastsatte emner.
Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner, der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling.

§ 11
For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden:
l. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelsen.
5. Forslag fra medlemmerne.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af 1 – 2 suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af 2 revisorer.
9. Eventuelt.
Forslag fra medlemmer eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen eller møder, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 8 dage inden den pågældende generalforsamling.

§ 12
Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflertal (kun een stemme pr. medlemsnummer). Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemningen ske skriftligt, når eet af de tilstedeværende medlemmer eller bestyrelsen kræver skriftlig afstemning.
Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme, og at beslutningen tages med mindst to trediedele af de afgivne stemmer. Blanke stemmesedler regnes for ikke afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden en måned og mindst med 8 dages varsel en ny generalforsamling på hvilken der, uden hensyn til det mødte antal, kan tages gyldig beslutning, såfremt der er almindeligt stemmeflertal.

§ 13
De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 14
De af den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne, og eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning, og medlemmerne er indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige at opfylde de den i henhold til beslutningerne pålagte pligter, det være sig af økonomisk art eller anden art, ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere appel skal være berettiget til at foretage retsskrift til forpligtelsens opfyldelse.

§ 15
Ved foreningens eventuelle opløsning deles midlerne mellem medlemmerne.
Foranstående vedtægter stadfæstet på den stiftende generalforsamling den 24. februar 1970 og ændret ved generalforsamling den 10. april 1972 og stadfæstet ved ekstraordinær generalforsamling den 2. maj 1972. Ændret den 13. april 1978. Stadfæstet den 25. maj 1978. Ændret den 22. februar 1990. Stadfæstet den 20. marts 1990. Ændret den 22. februar 2018. Stadfæstet den 15. marts 2018. Ændret den 28. februar 2019. Stadfæstet den 28. marts 2019.

Fraugde Beboerforening er en frivillig forening, der dækker hele ”Stor-Fraugde” dvs. det gamle Fraugde, Østparken og de nye udstykninger i Fraugde Øst. Formålet er, som det er formuleret i vedtægterne, ”at samle grundejere og beboere til varetagelse af fælles interesser.”

Del dette indlæg